CA-CPT ACHIEVERS 2016-17

Pavan

Marks - 183/200

Niranjan

Marks - 179/200

Apeksh

Marks - 176/200

Vishal

Marks - 171/200

Sushma

Marks - 168/200

Deeksha

Marks - 164/200

Aheesh

Marks - Aheesh

Rashmi

Marks - 132/200

Vivek

Marks - 123/200

Jyothsna

Marks - 121/200

Karthik

Marks - 119/200

Akshay

Marks - 110/200

Siddarth

Marks - 110/200

Raksha

Marks - 107/200

Architha

Marks - 105/200

Rajaram

Marks - 102/200

Pavan

Marks - 102/200

Navami

Marks - 101/200

Rakshith

Marks - 101/200

Shriprasad

Marks - 101/200

Ramakrishna

Marks - 111/200

Shravan

Marks - 110/200

Shreekara

Marks - 109/200

Shivani

Marks - 100/200