cet 2017

Navami. S Prabhu (CET-56)

Rohit P Yatgiri(CET-63)

Vaishnavi Janardhan(CET-135)

Sourabh S Badhya(CET-201)

Rithika U Shetty(CET-297)

Ashwitha(CET-299)

Sumukha B S(CET-326)

Meghana(CET-379)

Rathan Kamath(CET-384)

Shanthanu S Rai(CET-397)

Shreyas K(CET-469)