CET-2020

Manoj M Malya(Rank-172)

Dileep Sharma(Rank-297)

Nidheesh(Rank-498)

Vinayak D(Rank-645)

Anmol B Shetty(Rank-1053)

Karthik Pai(Rank-1094)

Pavithra Kamath(Rank-1139)

Shubha (Rank-1319)

Prathiksha Kini(Rank-1909)