jee 2019

Abhiram(98.67)

Ramanath(95.58)

Sooraj(96.11)

Romel(95.57)

Abhishek (94)

Shreya(90.4)

Akshay Pai(91.93)

Rohan(92.94)

Hemanth(90.16)

Henita(91.3)