neet 2020

NIDHEESH BANNADI 631

DISHA ACHARAYA 625

SANJANA SHARMA 610

ANMOL SHETTY 605

SHASHANK 600

ADITHYA S RAO 592

AKSHATHA B RAJURA 564

PAVITHRA 547

SHREYANK 539